Odpowiedzialność

Notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Akty prawne

Prawo o notariacie

Ustawa Prawo o notariacie określa między innymi zasady wykonywania funkcji notariusza, tryb powołania na stanowisko notariusza oraz zasady dokonywania czynności notarialnych.

czytaj więcej

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje wysokość i zasady poboru podatku od takich czynności jak np.: sprzedaż, zamiana, pożyczka, ustanowienie hipoteki oraz zawiązanie spółki. Jeżeli powyższe czynności zawierane są w formie aktu notarialnego to podatek pobierany jest przez notariusza i przekazywany na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

czytaj więcej

Podatek od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn reguluje wysokość i zasady poboru podatku od nabycia rzeczy i prawa majątkowych na podstawie takich zdarzeń jak np.: dziedziczenie, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, ustanowienie nieodpatnego uztkowania i służebności. Jeżeli darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane jest w formie aktu notarialnego, to podatek od tych czynności pobiera notariusz i przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

czytaj więcej

Koszty sądowe

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych reguluje zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych. W rozdziale 3 tej ustawy, tj. art. 42 do art. 48, uregulowano wysokość opłat sądowych związanych z wpisami w księgach wieczystych. Opłaty od wniosków wieczystoksięgowych zawartych w akcie notarialnym pobiera notariusz i przekazuje na rachunek właściwego sądu.

czytaj więcej

Wynagrodzenie notarialne

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez notariusza ustalana jest w drodze umowy ze stronami czynności, natomiast jego górną granicę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

czytaj więcej