Sporządzanie protestów weksli i czeków

Zgodnie z art. 85 prawa wekslowego protestu dokonuje notariusz.

Protest jest to akt urzędowy, z pomocą którego posiadacz weksla stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wekslowego (np. odmowę przyjęcia czy zapłaty weksla lub umieszczenia daty okazania weksla własnego płatnego pewien czas po okazaniu).

Protest jest warunkiem poszukiwania zwrotnego, czyli dochodzenia sumy wekslowej oraz świadczeń ubocznych od poprzedników posiadacza, podpisanych na wekslu - indosantów lub wystawcy oraz ich poręczycieli.