Przyjęcie na przechowanie

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych.

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej.

Przyjęcie na przechowanie przez notariusza pieniędzy jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów dokonania rozliczenia pieniężnego pomiędzy stronami umowy (np. z tytułu umowy sprzedaży).

.