Inne czynności dotyczące dziedziczenia

Poza dokonywaniem poświadczenia dziedziczenia, notariusz dokonuje wielu czynności związanych z dziedziczeniem, w szczególności:

  • spisuje testamenty - w formie aktu notarialnego może być sporządzony testament. Testament może być sporządzony również w formie pisemnej (musi być wtedy napisany pismem własnoręcznym testatora, podpisany i opatrzony datą). Testament notarialny natomiast daje pewność, że będzie on zgody z prawem spadkowym (które w Polsce jest dość skomplikowane), oraz praktycznie wyłącza możliwość podważenia jego autentyczności.
  • przyjmuje oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku - po śmierci spadkodawcy osoby które są uprawnione do objęcia spadku mają 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku, na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) lub o jego odrzuceniu może być złożone przed sądem do protokołu, lub przed notariuszem.
  • przeprowadza dział spadku - w przypadku gdy zmarła osoba pozostawiła więcej niż jednego spadkobiercę, powinni oni dokonać podziału majątku spadkowego. Podział ten może polegać na przyznaniu jednemu ze spadkobierców całego majtku (z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bezpłatnie) lub na fizycznym podziale poszczególnych składników majątkowych pomiędzy spadkobierców. Jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to dział spadku musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.
.