Sporządzanie aktów notarialnych

Akty notarialne dotyczące nieruchomości

Głównym zadaniem notariusza jest dokonywanie wszelkich czynności związanych z obrotem nieruchomościami. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, każda czynność dotycząca przeniesienia własności nieruchomości lub obciążenia nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Dotyczy to np. umów sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, a także ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, tj. służebności, prawa użytkowania oraz hipotek. To samo dotyczy sytuacji gdy przedmiotem w/w czynności jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Dodatkowo coraz częściej w obrocie nieruchomościami strony decydują się na zawieranie umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna jest to zobowiązanie jednej lub obu stron umowy do zawarcia określonej umowy na ustalonych warunkach. Umowa przedwstępna może wprawdzie być zawarta również w formie pisemnej bez udziału notariusza, ale taka umowa, o ile dotyczy nieruchomości, daje w razie sporu jedynie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W przypadku obrotu nieruchomościami jedynie umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego daje możliwość dochodzenia przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej.

Akty notarialne dotyczące spółek

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych do zawiązania większości spółek (tj. spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej) wymagane jest podpisanie umowy (statutu) w formie aktu notarialnego. Również wszelkie zmiany w/w umów wymagają uchwał zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego.

Inne akty notarialne

W formie aktu notarialnego mogą być sporządzane również inne czynności prawne. Należy tu wymienić przykładowo pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie.

Również inne niż wymienione powyżej czynności mogą być sporządzone w formie aktu notarialnego, nawet jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku, lecz strony samodzielnie postanowią aby dana umowa była przygotowana przez notariusza. Daje to pewność, że będzie ona sporządzona w sposób fachowy, zgody z prawem i w pełni oddający wolę stron.

.