Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Od października 2008 roku została wprowadzona nowa czynność notarialna, mianowicie akty poświadczenia dziedziczenia. Od tego momentu dokonanie stwierdzenia dziedziczenia może nastąpić w dwojaki sposób: albo tak jak dotychczas w drodze postępowania sądowego (które jest wprawdzie tańsze ale czasem bardzo długotrwałe), albo w drodze poświadczenia dziedziczenia dokonanego przez notariusza. Notarialne poświadczenia dziedziczenia ma jednak pewne ograniczenia, mianowicie:

  • przy dokonaniu tej czynności muszą być jednocześnie obecne wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy,
  • notariusz może dokonać poświadczenia dziedziczenia jedynie po osobie która zmarła po dniu 30 czerwca 1984 roku,
  • notariusz nie może poświadczyć dziedziczenia po osobie które nie była obywatelem polskim, lub która posiadała poza granicami polski jakiekolwiek nieruchomości.

Po dokonaniu stwierdzenia dziedziczenia notariusz rejestruje czynność w ogólnopolskim rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

.