Sporządzanie poświadczeń

Notariusz poświadcza

  • własnoręczność podpisu;
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • datę okazania dokumentu;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
.