Przejrzystość

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Opłaty za czynności notarialne

Na koszty sporządzenia aktu notarialnego składają się trzy rodzaje opłat:

  • Podatki pobierana przez notariusza jako płatnika i przekazywane w imieniu stron do urzędu skarbowego (są to podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn)
  • Opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, które są zamieszczane w treści aktu notarialnego. Opłaty te notariusz przekazuje na rachunek odpowiedniego sądu
  • Wynagrodzenie notariusza w wysokości ustalonej w drodze umowy ze stronami czynności. Górna granica tego wynagrodzenia określana jest przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia